Comuna Cîrlibaba - aspecte industrie si agricultura

Agricultura este reprezentată prin existenţa unei suprafeţe agricole de 4.930 ha, din care : suprafaţă arabilă 94 ha, păşuni 4.104 ha, fâneţe 732 ha. Economia locală se bazează în principal pe exploatarea lemnului şi creşterea animalelor. Fiind o activitate tradiţională în zonă, creşterea animalelor este favorizată de întinsele suprafeţe de păşuni şi de vegetaţia bogată. Creşterea competitivităţii în sectorul zootehnic urmăreşte alinierea domeniului la standardele Uniunii Europene, ameliorarea raselor, creşterea productivităţii muncii şi introducerea de tehnologii noi care îmbunatatesc calitatea produselor şi stimularea competitivităţii pe piaţa locală şi pe pieţe externe. Administraţia locală este interesată de atragerea unor investitori pentru consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de producători precum şi dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice.

Faptul că zona nu este poluată, precum şi bogăţia şi diversificata floră spontană, fac oportune investiţiile în dezvoltarea apiculturii, fiind necesare investiţii pentru dotarea cu un centru de colectare şi valorificare a produselor apicole.

Se pot amenaja în comună :

- centre de tăiere, abatoare, carmangerii, unităţi de colectare, prelucrare şi valorificare a laptelui, a pieilor, a lânii ş.a. , produsele obţinute pe raza comunei fiind integral biologice;

- întinsele suprafeţe acoperite de păduri (24.700 ha) asigură suficiente cantităţi de fructe de pădure, ciuperci şi plante medicinale încât să facă oportune investiţiile în amenajarea unui centru de colectare, prelucrare şi valorificare a acestora.

Există oportunitatea investiţiilor în amenajarea unuo microhidrocentrale. Numeroasele izvoare de ape carbogazoase fac oportune investiţiile în amenajarea unei staţii de îmbuteliere a acestora.

Pot fi amenajate în zonă ateliere de mic mobilier, tâmplărie, profile din lemn, construcţii case din lemn, mobilier de grădină, sculptură din lemn, existând forţă de muncă calificată şi tradiţie în aceste domenii. Se pot amenaja şi ateliere de confecţii textile, confecţii încaltaminte, artizanat, domenii ale industriei uşoare pentru care există forţă de muncă calificată.

Creşterea economică a comunei este strâns legată de dezvoltarea infrastructurii, în special a căilor de comunicaţii precum şi a utilităţilor şi a infrastructurii de afaceri. Administraţia locală a comunei este preocupată de asigurarea unui standard ridicat al calităţii vieţii, de dezvoltarea unei infrastructuri sociale în concordanţă cu nevoile actuale ale populaţiei. Strategia administraţiei locale prevede măsuri menite să îmbunatateasca condiţiile de viaţă ale locuitorilor, să ridice standardul calitativ al designului local, seviciilor şi imaginii comunei în general, să ofere oportunităţi pentru intervenţie sectorului privat fie sub forma investiţiilor directe fie sub forma parteneriatelor.